INFORMACIJE IN POJASNILA

v zvezi  z izvajanjem programa so uporabnikom na razpolago: osebno pri koordinatorki dnevnih aktivnosti, tel.: 051 658320, po el. pošti: info@mc-sentilj.si

 

 

UGOVOR lahko udeleženci/uporabniki programa podajo:

– pisno (navadno, na naslov: Medgeneracijski center Šentilj, Slovenska ul.1, Šentilj) ali po elektronski pošti, na naslov: info@mc-sentilj.si; ali na licu mesta v nabiralnik za »pohvale/predlogi/izboljšave« )

– ustno koordinatorki dnevnih aktivnosti. V tem primeru se naredi zapis, ki ga, tisti, ki daje ugovor podpiše.

Ugovor se poda najpozneje osmi dan po dogodku, ki je predmet ugovora. Rešen mora biti najkasneje v roku desetih delovnih dni od prejema oz. podpisa zapisnika. Ugovor  na prvi stopnji rešuje koordinatorka dnevnih aktivnosti. Pisno, elektronsko ali v telefonski komunikaciji se obvesti o razreševanju in rešitvah ugovora tistega, ki je ugovor podal. Če z rešitvijo ni zadovoljen ugovor posreduje strokovni vodji centra, ki ugovor rešuje na drugi stopnji. V postopku reševanja  lahko sodeluje izvajalec programa, na katerega se nanaša ugovor, vključi pa se lahko tudi pritožnika ali tudi druge osebe, za katere se oceni, da lahko doprinesejo pri reševanju ugovora.

Za  zunanje reševanje ugovora se lahko uporabnik v osmih dneh od storitve, ki ji ugovarja obrne tudi na  Socialno zbornico Slovenije.

 

 

PREDLOGI IZBOLJŠAV IN POHVALE

se v prostorih, v katerih se program izvaja stalno, zbirajo v nabiralniku za »pohvale/predlogi/izboljšave«. 1x/leto jih pregleda in oceni komisija (strokovna vodja centra, koordinatorka dnevnih aktivnosti in predstavnik uporabnikov).

Z njimi se seznani izvajalce aktivnosti in/ali občino in skladno z možnostmi se vnesejo v proces izvajanja programa.

 

 

S KODEKSOM ETIČNIH NAČEL

se udeleženci, ki so vključeni v program, lahko na svojo pobudo kadarkoli seznanijo in sicer: s pisno izdajo kodeksa, ki jo hrani koordinatorka ali pa  se jih napoti na dostopen Kodeks na spletni strani Socialne zbornice Slovenije.

 

 

Januar, 2018